งบการเงิน ปี 2566 (ยังไม่ได้รับรอง)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/05/FS2566_NA.pdf