ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานฟางอัดก้อนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานฟางอัดก้อน เพื่อไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรงขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร รวม 2 จังหวัดนี้เกษตรกรด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายมากกว่า 9,436 ครัวเรือน สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และชมรมรถบรรทุกฟางก้อน บริจาคฟางอัดก้อน จำนวน 6,000 ก้อน และน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด รวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธรต่อไป

การจัดกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ชมรมรถบรรทุกฟางก้อน และหน่วยราชการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน ซึ่งคาราวานนี้จะเดินทางไปถึงยังสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรในวันที่ 5 ตุลาคม เพื่อกระจายสิ่งของต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ 2 จังหวัดนี้ต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ