ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการและนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/09/Recruitment-65-024.pdf