ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการสูง เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/08/Recruitment-65-023.pdf