สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าวกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด โดย นายณรงค์  คงมาก กรรมการผู้จัดการ  นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี   มี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นสักขีพยาน

          ต่อจากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกมันสําปะหลัง ผลิตมันเส้นสะอาด(เต๋า)อบแห้งภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ระหว่างสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กลุ่มบริษัท สิงห์ยิ้ม (SYG.) บริษัทเอิร์ธ มาเทอร์ กรุ๊ป จํากัด  ,  รายงานปัญหาและความต้องการของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร , การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด , ข้อสังเกต ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,  ความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตามมาตรา 31 ,  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แพะภายใต้โครงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่องค์การเกษตรกร ,  การขอความเห็นชอบแผนแม่บท การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงตามโครงการโขง เลย ชี มูล และก่อสร้างประตูระบายน้ำขุดลอกขยายลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากพร้อมกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อใช้ในหน้าแล้ง ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม และเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงทั้ง 2 โครงการไปพร้อมกันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 ,  สรุปรายงานการเงินคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ 

         เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แผนปฏิบัติการ (Action plan) ข้อเสนอเชิงนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตและเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทย ,  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม , ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน , ขอความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,  การนำเข้ากุ้งทะเลจากต่างประเทศ  และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การขอให้จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนกลาง

—————————————————–

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ