ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการสูง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/07/Recruitment-65-014.pdf