สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA

         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและบรรยายในการประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย สิทธิ ขอบเขตในการนำข้อมูลไปใช้ทั้งกรณียินยอมและยินยอมภายใต้กฎหมายของส่วนงานนั้นๆ การคุ้มครองและข้อยกเว้น บทลงโทษ สิ่งที่บุคคลควรระวังในการนำข้อมูลทั้งกรณียินยอม และยินยอมภายใต้กฎหมายไปใช้ และสิ่งที่องค์กรควรระวังเมื่อนำชุดข้อมูลมาใช้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของราชการ รวมทั้ง กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงของรัฐ และข้อมูลอันเป็นความลับของราชการ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย เพราะเป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อและนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

………………………………………………………………..

ข่าว  : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ :   ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง  / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ