สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่หัวหน้าไปรษณีย์ขอนแก่น

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ นายวิระ ไพรสิงห์ขรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 3 โดย นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น  เพื่อพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์สำหรับเกษตรกรไทย บนเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต (ThailandPostMart) และเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง กับหวังพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร  นายวิระ  ไพรสิงห์ขรณ์ เป็นบุคคลผู้ริเริ่มนำความช่วยเหลือเกษตรกรมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตการเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้นภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาด จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติ

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : มณฑิตา  จำปาน้อย

อำนวยการข่าว : ชยพล  ถิลา