ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร

          เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธาน “การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร”  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ  น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมปศุสัตว์  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับแจ้งจากสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติว่าได้เกิดโรคระบาดในสุกร และเกิดผลกระทบกับเกษตรกรเดือดร้อนเป็นวงกว้างจำนวนมาก จึงขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนนำจัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร  ในการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษ โดย ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต  เรื่อง โรคระบาดในสุกร  หลังจากนั้น ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร  ,  ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาสุกร โดยในการประชุมหารือฯได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานความร่วมมือ ติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาแล้วนำเสนอภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) (สสน.) หลังจากนั้นการประชุมดำเนินตามวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่  , ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไผ่ (การปลูก) , ผลการเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ , ผลการขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563 – มิ.ย.2564 , การแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เป็นต้น  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การหารือข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับงบประมาณเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด , ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ , การของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม

สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาประชุมหารือร่วมกับเอกชนดันเกษตรกรส่งออกมังคุดทิพย์

          เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา โดย นายวินัย ประพฤทธิ์ธรรม ประธานคณะทำงานด้านผลไม้ สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา ประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดพื้นที่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และภาคเอกชน นำโดย บริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด และบริษัท วิชั่น ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อหารือแนวทางการส่งออกมังคุดไปจำหน่ายยังประเทศรัสเซีย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางนายสีพัฒนา ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เบื้องต้นได้ทำการตกลงส่งออกมังคุดทิพย์พังงา ประเภทผิวลายคละขนาด ในราคากิโลกรัมละ 80 บาท และมังคุดทิพย์พังงา ประเภทผิวมันคละขนาด ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ตลอดฤดูกาล ประมาณ 5 ตันต่อสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการส่งออกได้ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.2564 จนหมดฤดูกาล

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน