ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับปัญหาโรคระบาดหมู – วัว ระบาดทั่วประเทศ

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้หารือพร้อมแจ้งว่าขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์(ASF)ในสุกรทั่วทุกภาคในประเทศไทยไป โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี ที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรจำนวนมากและไม่สามารถควบคุมได้พร้อมกับมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างรุนแรง จึงอยากให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนนำในการแจ้งให้รัฐบาลได้รับทราบ โดยทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเตรียมจัดประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อแสดงจุดยืนและแจ้งให้รัฐบาลรับทราบและให้กรมปศุสัตว์เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุด เพราะหากรัฐบาลไม่รีบวางแนวทางในการป้องกันแก้ไข อนาคตอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรจะมีผลกระทบในระยะยาวและจะส่งผลกระทบไปถึงประชาชนผู้บริโภค ชาวนา โรงสี เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น รำข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นลูกโซ่รวมทั้งจะมีคนตกงานอีกจำนวนนับล้านคน

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางเตรียมความพร้อมเกษตรกรและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการกลุ่ม ก่อนนำร่องปลูกพืชกัญชา 2 หมู่บ้านใน ต.แม่สุก จ.ลำปาง

          เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ,  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านกิ่วและบ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ณ ห้องประชุมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา  ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร การลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่ม ก่อนการนำร่องการปลูกพืชสมุนไพรกัญชา 2 หมู่บ้านในตำบลแม่สุก เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดลำปางต่อไป โดยคณะที่ร่วมเข้าประชุมฯ ได้ลงพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรกัญชาในหมู่บ้านนำร่องด้วย

สภาเกษตรกรฯร่วมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

          เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 นายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ วาระพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ตามที่ ครม.ได้อนุมติโครงการไปเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 400,000 ไร่ งบประมาณ 1,329,223,200 บาท  เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนต่อโรค ควบคุมการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้ขยายตัวไปยังพื้นที่อื่น และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนคู่มือการดำเนินโครงการฯ และแผนการปฏิบัติงานให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้โครงการสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน