ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด​ ครั้งที่​1/2564

เมื่อวันที่​ 29​ เมษายน​ 2564​ นายรัตนะ​ สวามีชัย​ ประธานกรรมการ​ เปิดและดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด​ ชุดที่​ 1 ครั้งที่​1/2564​ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากคณะกรรมการได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่​ 28​ เมษายน​ 2564​ ในการประชุมครั้งนี้​ ที่ประชุมได้เลือกตั้งนายภาสันต์​ นุพาสันต์​ เป็นรองประธาน​ นางสาวจุฑามาศ​ ปิ่นฟ้า​ เป็นเลขานุการ​ นางสาวสุรารักษ์​ ไตรราษฎร์​ เป็นเหรัญญิก​ และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ​ คณะกรรมการเงินกู้​ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์​ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกใหม่​ เพื่อดำเนินงานสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก