ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางส่งมอบสมุนไพรพืชกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Crop 2 ล๊อตที่ 1 ปีการผลิต 2564 เบื้องต้น 52 กิโลกรัมแห้ง

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง และที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ส่งมอบพืชสมุนไพรกัญชา Crop 2 ล๊อตที่ 1 ปีการผลิต 2564 ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการรับมอบเพื่อนำไปใช้ผลิตตำรับยาในการรักษาผู้ป่วยต่อไป โดยเบื้องต้นสามารถส่งมอบกัญชา รวม 52 กิโลกรัมแห้ง และทางวิสาหกิจฯจะดำเนินการจัดส่งจนหมด ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดต้นพืชสมุนไพรกัญชาออกจากแปลงปลูก ก่อนจะนำไปแยกส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด คือ ใบ ก้าน ราก ออก และนำช่อดอกอบแห้งส่งมอบให้กับกรมการแพทย์ฯต่อไป ซึ่งคาดว่าในรอบนี้จะสามารถส่งมอบช่อดอกแห้งทั้งหมดประมาณ 200 กิโลกรัมแห้ง หากได้ตามที่ประมาณไว้จะสามารถนำไปปรุงยารักษาผู้ป่วยได้ถึงหนึ่งแสนคน โดยมีผู้แทนตำรวจภูธรอำเภอแจ้ห่ม ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะจากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ร่วมเป็นพยาน ณ แปลงปลูก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

          เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 นายสิทธิพร จริยพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ตามโครงการยกระดับการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่เขตภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เช่น ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และขมิ้นชัน ระหว่าง ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้จัดหากลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและชีวภาพ อาหาร เวชสำอางไทย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สร้างและรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของ จ.สุราษฎร์ธานี กระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นฐานรากของทรัพยากรนั้นไว้เพื่อความยั่งยืนต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค “สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต”

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค “สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต” ด้วยกิจกรรม การบรรยาย อาทิ สสภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งนาคต , การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การอภิปราย/การถอดบทเรียน อาทิ แผนชุมชนทำอย่างไรถึงจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายได้? การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาค โดย ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค.2564 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.2564 ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ โรงแรมภูลิส จ.กาญจนบุรี และครั้งที่ 4 ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค.2564 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อให้มีกรอบแนวทางหรือกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในชุมชน ที่ได้จากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

 

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน