ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สภาเกษตรกร 5 จังหวัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกร”

          เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 สภาเกษตรกรจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม , สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสุพล หมอนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี , สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร , สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี , สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี โดย นายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี , สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกรร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดี และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ทั้งนี้ เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัด ได้ร่วมส่งเสริมเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้มีกระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการในพื้นที่และเกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าถึงความต้องการของชุมชนอันเป็นประโยชน์สูงสุด

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในช่วงเช้า นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 เป็นประธานดำเนินการประชุม และในช่วงบ่าย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานดำเนินการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตร , ความคืบหน้าแนวทางการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินเกษตรกร , สรุปผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร , การเสนอให้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก , การขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไตรมาสที่ 1 , โครงการสนับสนุน SME รายย่อย และความก้าวหน้าการยื่นคำขอกู้เงิน ระยะที่ 3 , การบริหารจัดการข้าวแบบครบวงจรและยั่งยืน , การพัฒนาคุณภาพหอมแดงศรีสะเกษแบบครบวงจร เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ….. , การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน Version แผนชุมชน : ต้นทุนแห่งอนาคต เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความคืบหน้าเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , โรคใบร่วงในยางพารา , ส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มกัญชา , การใช้ประโยชน์ใบกัญชาในการประกอบอาหาร เป็นต้น

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน