สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ 15- 16 ก.พ.นี้

          เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจัดขี้นระหว่างวันที่ 15- 16 ก.พ.2564 ณ บริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด  ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ ด้วยเป้าหมายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือการผลักดันให้พืชสมุนไพรกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของเกษตรกรเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก  ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการเสวนา เรื่อง “การใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด”  ,  “การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการนำกัญชามาปรุงอาหาร  รวมทั้งการสาธิตผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนผสม , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ , การจำหน่าย อาหารเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย  ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

          สำหรับขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรกัญชา  การสกัด และการผลิต ทั้งหมดนั้นยังต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุผู้มีคุณสมบัติขออนุญาต คือ หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์จะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐตามเงื่อนไข และการนำเข้าวัตถุหรือสารของส่วนประกอบสมุนไพรพืชกัญชานั้น ให้นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของพืชสมุนไพรกัญชา ในส่วนองค์ประกอบของกัญชาที่ปลดล็อกแล้ว ประกอบด้วย ส่วนของ ใบ กิ่ง ก้าน และ ราก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง ในส่วนของ เปลือก ลำต้น เส้นใย ใช้ศึกษาวิจัย นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งทอ ยานยนต์ กระดาษ เป็นต้น

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน /  ธีรเจต  มณีโรจน์