ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จัดสัมมนาการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

               เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายหมุน แซ่จึง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานราชการ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และภาคีเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมประชุม จำนวน 375 คน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา จ.ศรีสะเกษ ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เท่าที่ควร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร รวมไปถึงองค์กรเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนำมาใช้ในการผลิต เสริมสร้างทักษะให้กับเกษตรกรในการแข่งขันโดยเฉพาะช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เปลี่ยนเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดส่งผลผลิตทางการเกษตร ระหว่าง กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน กับ บริษัท ทำนองเจริญทรัพย์ , บริษัท ดีดี ออร์แกนิกฟาร์ม , ห้างหุ้นส่วนเกษตรกรธรรมชาติอินทรีย์ศรีสะเกษ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ได้แก่ ระดับดีเด่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวบ้านน้ำอ้อม ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ระดับดี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่หอมแดง ต.ไผ่ อ.ราษีไศล และวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่อาสาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเกษตรกรสวนส้ม

              นายภูผา บัวบุญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “ส้มเขียวหวาน” เป็นผลไม้ขึ้นชื่อประจำ อ.ลอง และ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เป็นที่รู้จักกันมาไม่น้อยกว่า 50 ปี มีชื่อเสียงด้านรสชาติดีที่ไม่เหมือนถิ่นอื่นผลผลิตจะออกสู่ตลาดปีละ 3 รุ่น แต่ละปีผลผลิตจะออกมาพร้อมๆ กัน เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตต่างคนต่างขาย ตัดราคากันเองทำให้พ่อค้าคนกลางกดราคา ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งปีนี้รุนแรงกว่าเดิมด้วยสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สวนส้มที่ไม่มีระบบน้ำดีพอ หรือขาดแหล่งน้ำต้นทุนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงใบเหี่ยวแห้งเสียหายประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ปลูกส้ม มีผลต่อคุณภาพผลผลิต พื้นที่ปลูกไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผลผลิตเก็บได้ไม่นาน เป็นต้น โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไป (ปล่อยเสียง นายภูผา)

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน