ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรฯจัดโครงการอบรม “เพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่การตลาดวิถีใหม่( New Normal)”

          นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์” ภายใต้โครงการอบรม “เพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่การตลาดวิถีใหม่( New Normal)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.63 ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมโครงการดังกล่าว 113 คน ด้วยหัวข้ออบรม เรื่อง “มิติใหม่การค้า e-Commerce ยุคใหม่ รับ New Normal” , เทคนิคและศิลปะการจัดทำและนำเสนอภาพประกอบการจำหน่ายสินค้า , การเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม , เทคนิคการเขียน story นำเสนอสินค้า บรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ว่า เหตุจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สินค้าเกษตรล้นตลาดจากการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ การชะลอการส่งออกสินค้า ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ช่องทางการกระจายสินค้ามีน้อย พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการซื้อสินค้าตามตลาดท้องถิ่น หรือศูนย์การค้า มาเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และการขนส่งสินค้าใช้ระยะเวลานาน จนทำให้สินค้าทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรฯจึงดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการสร้างช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มให้แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสามารถกระจายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านระบบตลาดออนไลน์ได้เยี่ยงมืออาชีพ

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดให้เข้มแข็ง

          เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการและพบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ สมาชิกสภาเกษตรกร พนักงานสภาเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายในระดับจังหวัดและต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเลี้ยงแพะ-แกะ เป็นอาชีพเสริมในสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก แต่เกษตรกรบางส่วนยังมีปัญหาเนื่องจากขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ยังขาดหลักวิชาการ มีการรวมกลุ่มกันน้อย เครือข่ายหรือชมรมการผลิตและการตลาดแพะยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้แพะ-แกะเป็นสินค้าสำคัญตามยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร เป็นรายชนิดปศุสัตว์ มีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่าเกษตรกรผู้ลี้ยงแพะ-แกะ จะได้รับองค์ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการเลี้ยงให้มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ลี้ยงแพะ-แกะ ในอนาคตต่อไป

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน