โครงการฝึกอบรม “การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณการรายงานผล และการบริหารพัสดุ” รุ่นที่ 2