โครงการฝึกอบรม “การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณการรายงานผล และการบริหารพัสดุ”