ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดผลิตภัณฑ์เด่นรับรางวัล ปี 2563

          เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุชย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล ซึ่งสภาเกษตรกรฯสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าและเกษตรอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2559-2563 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปพัฒนาต่อยอดกลุ่มองค์กรเกษตรกรและยกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พัฒนาการจังหวัด ประธานคณะทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด หารือถึงขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละกลุ่มและลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.63 เพื่อคัดเลือก เฟ้นหา และมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงบ้านเสวียด ผลิตภัณฑ์เด่น (เครื่องแกง) , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน ผลิตภัณฑ์เด่น (แปรรูปสมุนไพร) , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนวังโชกุนแพทย์ทางเลือกและเพื่อการเกษตร ผลิตภัณฑ์เด่น (แปรรูปสมุนไพร) , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาท่ากระดาน ผลิตภัณฑ์เด่น (แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว)

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่จัดโครงการเสวนาการรักษาเสถียรภาพราคาและการแก้ไขปัญหาส้มเขียวหวาน 4 ส.ค.นี้

          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่จัด “โครงการเสวนาการรักษาเสถียรภาพราคาและการแก้ไขปัญหาส้มเขียวหวานจังหวัดแพร่” เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน การวางมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้ผลิตส้มเขียวหวานในการผลิตและการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.ลอง และ อ.วังชิ้น รวมกลุ่มรายสินค้าเกษตรสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 4 ส.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน