สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา หนุนโครงการ “1 ตำบล 1 คลังอาหาร” ร่วมปันทุกข์เกษตรกร

          นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรจากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเฉพาะเรื่องของการทำการตลาดซื้อ/ขาย การกระจายสินค้า  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในทุกพื้นที่สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดต่างเข้าร่วมแบ่งปันทุกข์ของเกษตรกร  ด้วยแนวคิดของสมาชิกและสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาเกษตรกรต้องได้ประโยชน์ที่สุด หนึ่งในแนวทางช่วยปันทุกข์ให้เกษตรกรคือการประสานไปยังจังหวัดพังงาเพื่อนำผลผลิตของเกษตรกรร่วมสนับสนุนโครงการ “1 ตำบล 1 คลังอาหาร”  เพื่อทุกตำบลในจังหวัดพังงาประชาชนจะได้รับผลผลิตของเกษตรกรกระจายไปยังทุกหมู่บ้านหรือด่านคัดกรอง ประชาชนได้บริโภคผลผลิตจากเกษตรกรที่ทางจังหวัดนำไปมอบ เป็นการอุดหนุนเกษตรกรให้ได้ขายผลผลิตซึ่งอาจจะคุ้มทุนหรือได้กำไรเล็กน้อยแต่ก็เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้    โครงการ“1 ตำบล 1 คลังอาหาร”  นั้น ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ทั้งในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากส่วนกลางช่วยกันบริจาค สมทบทุน และจากกองทุนในการจัดงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดนำมาจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจำหน่ายและกระจายผลผลิตไม่ได้ เช่น สับปะรดภูงา แตงโม ซึ่งระยะแรกที่สภาเกษตรกร​จังหวัด​พังงานำผลผลิตเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ สับปะรด จำนวน 2, 000 ลูก มังคุด จำนวน 500 กิโลกรัม

          อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา คาดการณ์ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ ผลผลิตที่กำลังออกมา คือ ทุเรียนพื้นเมือง มังคุด อาจยังคงมีปัญหาเรื่องการตลาด การกระจายสินค้าอยู่  จึงได้เตรียมการเพื่อช่วยปันทุกข์​เกษตรกร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาจะเข้าไปทำการประชาสัมพันธ์ หาตลาด สมทบสนับสนุนร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 คลังอาหาร ในระยะต่อไปตามแนวทางของจังหวัดหรือแนวทางอื่นๆให้กับเกษตรกร

     “ในช่วงของวิกฤตโควิดต้องมองว่าถ้าเป็นพืชที่ไม่สามารถบังคับให้มีหรือไม่มีผลผลิตได้ เช่น ผลไม้หรือพืช/พืชยืนต้นที่ปลูกไปแล้วต้องหาทางแก้ปัญหา เกษตรกรต้องให้ความร่วมมือในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเพราะเชื่อว่าทางภาครัฐ เอกชนที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการกระจายสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า เขาก็ต้องการสินค้าดีมีคุณภาพ เกษตรกรต้องพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพให้ผลผลิตของตนเองดีเท่าที่จะทำได้ เราต้องทำงานและวางแผนร่วมกัน  ส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชระยะสั้นก็ต้องวางแผนการผลิตให้ดี รัดกุม เพราะการบริโภคจะไม่กลับสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมทั้งหมด การวางแผนการผลิตก็สมควรลดหรือปรับลงเพื่อที่จะให้เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาพยายามกระตุ้นหรือบอกกับเกษตรกรไว้” ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา กล่าวปิดท้าย

                                                          …………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สกจ.พังงา

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์