คุยกับสภาเกษตรกร วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 ตอน เกษตรกรเกื้อกูลกัน