คุยกับสภาเกษตรกร วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ตอน “เกษตรกรส่งออก”