สภาเกษตรกรฯเปิด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย (FTA)” ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

            เมื่อวันที่​ 18​ ก.พ.2563​ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย(FTA)” โดยมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ประธานกรรมการด้านปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาชน และเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุม Ballroom C โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบกับการเปิดเสรีการค้า แล้วจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรที่เกี่ยวข้องต่อไป

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน