Weekly News EP.44 @ สิงหาคม 2566

Weekly News EP.44 @ สิงหาคม 2566 การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมสืบสานอุดมการณ์ที่ผ่านมาด้วยศรัทธาสู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกร

ร่วมสืบสานอุดมการณ์ที่ผ่านมาด้วยศรัทธาสู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกร โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ