นายสมัย แก้วภูศรี เกษตรกรต้นแบบ สาขาเกษตรอินทรีย์

นายสมัย แก้วภูศรี เกษตรกรต้นแบบ สาขาเกษตรอินทรีย์ เดิมเป็นชาวสุโขทัย จบการศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานบริษัท หลังจากนั้นเข้ารับราชการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และลาออกตอนปี 2547 เนื่องจากมีความสนใจเกี่ยวกับการเกษตรประกอบกับภรรยาเป็นมะเร็ง จึงศึกษาจากตำราหลายฉบับ พบว่าผู้เป็นมะเร็งต้องได้รับอาหารที่ปราศจากสารเคมี ครั้งแรกปลูกเพื่อบริโภคภายในครอบครัว และเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้ตัวเกษตรกรมีสุขภาพดี สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็ดีขึ้น จึงผันตัวเองมาทำการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ และศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา