นายสมัย แก้วภูศรี เกษตรกรต้นแบบ สาขาเกษตรอินทรีย์

นายสมัย แก้วภูศรี เกษตรกรต้นแบบ สาขาเกษตรอินทรีย์

เดิมเป็นชาวสุโขทัย จบการศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานบริษัท หลังจากนั้นเข้ารับราชการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และลาออกตอนปี 2547 เนื่องจากมีความสนใจเกี่ยวกับการเกษตรประกอบกับภรรยาเป็นมะเร็ง จึงศึกษาจากตำราหลายฉบับ พบว่าผู้เป็นมะเร็งต้องได้รับอาหารที่ปราศจากสารเคมี ครั้งแรกปลูกเพื่อบริโภคภายในครอบครัว และเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้ตัวเกษตรกรมีสุขภาพดี สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็ดีขึ้น จึงผันตัวเองมาทำการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ และศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

กิจกรรม

  • พื้นที่ : ประกอบเกษตรกรรมบนพื้นที่จำนวน 16 ไร่
  • พืช : 60 กว่าชนิด (ลำไย มะนาว มะละกอ พืชสมุนไพร พืชผักต่าง ๆ โดยการปลูกแซมในสวนลำไย)
  • สัตว์ : ไก่

แนวคิด

ก่อนการผลิต ต้องศึกษาให้รอบด้านตั้งแต่พื้นดิน ลักษณะนิสัยของพืช ความต้องการของผู้บริโภค ตลาด และต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพ

จุดเด่น

วิเคราะห์เรื่องดิน น้ำ ก่อนทำการเกษตร เป็นผู้นำในการวิจัยหนี้สินเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตพืช ไก่แฮปปี้

การเผยแพร่องค์ความรู้

  • ศูนย์เรียนรู้ : เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
  • วิทยากร : เป็นวิทยากรด้านการเกษตร ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างแรงจูงใจ

 


:: ข้อมูล ::

นางสาวนภาพร โมธินา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ : 053-520474  โทรสาร : 053-520474