ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

 

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา สร้างการรับรู้งานด้านอาชีพแก่เกษตรกรภาคเหนือ

               เมื่อวันที่ 15 ก.ย.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการเลี้ยงแพะ-แกะ แบบครบวงจร ในงาน “เสริมสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา” ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้แพะ-แกะได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ที่สำคัญของเกษตรกร ด้วยหลักการที่ว่าแพะ-แกะ เป็นสัตว์โตเร็ว เลี้ยงง่าย ทนแล้ง สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ ได้รับองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่อการพัฒนาก้าวสู่มาตรฐานการเลี้ยง GAP ในอนาคต อีกทั้งเพื่อรับทราบถึงแนวทางในการดำเนินโครงการแพะ-แกะล้านนา ให้เกษตรกรได้มาร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิธีด้านการผลิต สร้างเครือข่ายการแปรรูปและการตลาด เพื่อให้การเลี้ยงแพะ-แกะ ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการฯ มีความมั่นคงและยั่งยืน

 

สภาเกษตรกรฯระบุเกษตรกรยุคนี้ต้องใช้ตลาดตั้งต้นการผลิต

               เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล์ แกรนด์ จังหวัดอุดรธานี มี นายกฤษฎา ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความน่าเชื่อถือในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” , นายจิตรกร คำทุ่น ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านบริการธุรกิจการตลาดออนไลน์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและศิลปะการจัดทำและนำเสนอภาพประกอบการจำหน่ายสินค้า” เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้่ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 120 คน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการหาช่องทางการตลาดรูปแบบการตลาดออนไลน์และวิธีการบริหารจัดการการตลาดในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบการตลาดของกลุ่มเกษตรกร และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ ซึ่งคาดว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะ รูปแบบการตลาดออนไลน์ไปใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดและบริหารจัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมร่วมกันได้

 

สภาเกษตรกรฯบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคดียาเสพติด เพื่อ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสักขีพยาน ร่วมด้วยนายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 และผู้บริหาร โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยพืชสมุนไพร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ร่วมกันจัดทำชุดความรู้ โครงการ กิจกรรม การฝึกอบรม การประชุมหรือสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่เกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกร เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายอย่างถูกต้องในการเข้าถึงกระบวนการดูแลสุขภาพด้วยยาจากสมุนไพร หรือพืชเสพติดโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

……………………………….