ประชุมหารือการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำ “กัญชา” “กัญชง” และ “กระท่อม” สู่การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการและพนักงานสำนักกิจการสภาและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 24 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น.

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันวางแผนความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาพืช “กัญชา กัญชง กระท่อม” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ของราชการ การแพทย์ และรักษาผู้ป่วย โดยบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุ์กรรมพืช ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การเพาะปลูก การควบคุมดูแลพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ให้มีมาตรฐานภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการด้วย อนึ่งเพื่อมุ่งเน้น “องค์ความรู้” และ “การบริหารจัดการ” รวมทั้งการจัดทำ “หลักสูตร” เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีกำหนดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

—————————————————————————————————————————————————

ข่าวและภาพ     :  ทีมเจ้าหน้าที่สำนักกิจการสภาและวิชาการ

อำนวยการข่าว   :  นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ