ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

สภาเกษตรกรฯร่วมกับม.เชียงใหม่ ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร”

               เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และความชํานาญในการประกอบอาชีพ และให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ได้มีการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือใน “โครงการทายาทเกษตรกร” ให้บุตรหลานเกษตรกร มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนอีกด้วย

สภาเกษตรกรฯ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” 20 – 26 ก.ค.62

              เมื่อวันที่ 20 ก.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน” โดยกล่าวว่า การที่วิสัยทัศน์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติจะบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ได้นั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์การมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อบทบาท ภาระหน้าที่ของตนเองที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และที่สำคัญต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับองค์กรที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญต่อการผลักดันความสำเร็จขององค์กรให้ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป ซึ่งการอบรมในโครงการดังกล่าวจัดขึ้น 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2562 และ ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมส่งมอบโคเนื้อลูกผสมให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน

               นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดยะลา สาขารามัน ส่งมอบโคเนื้อลูกผสมให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา รอบที่ 2 จำนวน 30 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มไปเลี้ยงขุน ระยะเวลา 3 เดือน แล้วจับส่งตลาดตามสัญญาเดือนละ 30 ตัว ซึ่งการส่งมอบโคครั้งนี้ สภาเกษตรกรได้ขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา มาร่วม 3 ปีแล้ว โดยขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดยะลา เรียกว่า “เครือข่ายโคบาลยะลา” เป็นการรวมตัวกันของผู้เลี้ยงกว่า 50 กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเฉลี่ย 7,000-8,000 บาทต่อเดือน กลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินทุนสินเชื่อ XYZ ของ ธ.ก.ส. โดยสภาเกษตรกรจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ สนองตรงตามความต้องการของเกษตรกร เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เลี้ยง และเกิดคุณภาพในการเลี้ยง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

……………………………………..