ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯจัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ณ จ.ศรีสะเกษ

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนาเรื่อง ““การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.62 ณ จ.ศรีสะเกษ โดยศึกษาดูงานการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ กลุ่มแปรรูปชาหอมแดง อ.ยางชุมน้อย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน เพื่อศึกษาดูงานการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเรื่องความตกลงการค้าเสรี การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรี (ปล่อยเสียง ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์)
ขณะที่นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เกษตรกรสามารถผลิต , แปรรูปสินค้าที่ดีมีคุณภาพและอาจเพิ่มเติมเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ (ปล่อยเสียง นางอรมน)

สำนักงานสภาเกษตรกร จ.สตูล ประสานหาแนวทางแปรรูปข้าว “อัลฮัมดูลิลละห์”

               เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2562 นายวิศาล กิติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานติดต่อประสานเพื่อหารือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงถึงแนวทางการแปรรูปข้าว “อัลฮัมดูลิลละห์” ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองมีการปลูกมายาวนานในบางพื้นที่ของ จ.สตูล ซึ่งเกษตรกรต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ แปรรูปเป็นแป้งทำขนมผูกรัก , แป้งทำโรตี , แป้งทำขนมตาหยาบ เป็นต้น และเพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น รวมทั้งเพื่ิอเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก และอนุรักษ์ไว้ซึ่งสายพันธุ์ของข้าว “อัลฮัมดูลิลละห์” ให้อยุ่คู่กับ จ.สตูล ต่อไป

……………………………………..