ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

สภาเกษตรกรฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อย.ร่วมหารือแนวทางขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

          เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทาง “การขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตัวแทนจากสำนักงานอาหารและยา(อย.) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนซึ่งในการหารือครั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติต้องการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น โดยได้คัดเลือก 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ลำปาง และบุรีรัมย์ โดย จ.ลำปาง จะนำร่องพื้นที่ปลูกก่อน

 

สภาเกษตรกรฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และลงนามความร่วมมือนำความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

          เมื่อ 09.00 น. วันที่ 4 มิ.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในการจัดทำแผนการปลูกพืชกัญชาและแผนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต่อจากนั้นเวลา 13.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมด้วย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย สนับสนุนวัตถุดิบกัญชาในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการรับรู้องค์ความรู้และการจัดทำข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องในกระบวนการผลิต การเพาะปลูก สายพันธุ์ สภาพดินหรือพื้นที่รูปแบบการบริหารจัดการและควบคุมการดูแลตามระบบมาตรฐาน

 

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งส่งเสริมเกษตรกรปลูกสับปะรดสยามโกลด์ หลังพบแนวโน้มตลาดต่างประเทศต้องการผลผลิตจำนวนมาก

          นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน มีความต้องการสับปะรดผลสดพันธุ์เอ็มดีทูหรือสยามโกลด์ ตราสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวนมาก แต่ผลผลิตยังไม่พอจำหน่ายโดยปัจจุบันสับปะรดสยามโกลด์ขนาดน้ำหนัก ผลละ 1.5 – 2 กิโลกรัม มีราคาสูงถึง กิโลกรัม 20 – 25 บาท ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกสับปะรดผลสดในไร่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาด รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านปัญหาราคาจากการที่เกษตรกรนิยมปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูป แม้ว่าปัจจุบันราคาสับปะรดโรงงานจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 7.50 – 8 บาท แต่ในอนาคตอาจจะยังมีปัญหาสับปะรดโรงงานล้นตลาดได้อีกหากมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น ทั้งนี้ สับปะรดสยามโกลด์สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้นานกว่าสายพันธุ์อื่น ไม่พบปัญหาโรคไส้ดำ ภาครัฐจึงควรเร่งส่งเสริมให้ชาวไร่รวมกลุ่มเพื่อปลูก และคาดว่าในอนาคตต้นพันธุ์จะมีราคาต่ำลงเนื่องจากภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงปั่นเนื้อเยื่อเพื่อขยายต้นพันธุ์ที่อำเภอสามร้อยยอด

……………………………………..