ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งคณะทำงานด้วยกัน 2 หน่วยงาน เพื่อเดินหน้าเรื่องกัญชา โดยสภาเกษตรกรฯจะรวบรวมข้อมูลเครือข่ายผู้ป่วย เพื่อนำไปคำนวณปริมาณการใช้กัญชารักษา สู่การวางแผนการผลิต โดย ม.รังสิต จะเป็นผู้วิจัยพัฒนาและเป็นผู้ดูแลกัญชาแก่ผู้ป่วย และจะร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค โดยสภาเกษตรกรฯ มีหน้าที่ในการปลูก รักษาคุณภาพ เพื่อจัดส่งให้ตามข้อมูลที่ต้องการใช้ ซึ่งจะพยายามให้ครอบคลุมภาคละหนึ่งแห่ง แห่งละ 5-10 ไร่ ซึ่งกัญชาที่ปลูกในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมาก ด้วยสรรพคุณและคุณภาพสูง จึงมั่นใจว่าศักยภาพทางการตลาดต้องสูงแน่นอนจึงสามารถผลักให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกเรื่องกัญชาได้ในอนาคต เพียงแต่ว่าต้องมีการจัดระเบียบภายในเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดจากกลุ่มผลประโยชน์ เศรษฐกิจฐานรากจะได้แข็งแรงขึ้น เกษตรกรสามารถรักษาตนเองได้ กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องงบประมาณซื้อยารักษาโรค เก็บภาษีจากการส่งออกได้ พืชกัญชาจึงเป็นเครื่องมือแก้ความยากจนได้ ส่วนเรื่องกัญชาเสรี สภาเกษตรกรฯไม่สามารถผลักดันให้ไปได้ไกล จะเน้นเรื่องของการรักษาเท่านั้น สิ่งที่พยายามผลักดันคือ ผู้ป่วยต้องมีสิทธิรักษาด้วยกัญชา ปลูกเองหรือใช้ผลผลิตจากเครือข่ายเพื่อรักษาด้วยตัวเองได้

สภาเกษตรกรฯเผยผลกระทบจากกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

               นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ก.ย.60 ซึ่งพบว่ากระบวนของระบบเกษตรพันธสัญญายังมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งพบผลกระทบ 2 เรื่องหลักคือ การประชาสัมพันธ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนของการทำข้อตกลงสัญญาซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียน ความกังวลต่อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องไปกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาท เกษตรกรมีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้ประกอบการในการเผชิญหน้า ซึ่งขั้นตอนนี้บุคคลที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ประธานการไกล่เกลี่ย ควรเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งขั้นตอนในการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรอย่างแท้จริง และทำให้เกษตรกรต้องยอมรับสภาพหนี้สิน โดยมิอาจทำการโต้แย้งได้ ซึ่งคณะทำงานฯจะนำเรื่องนี้ไปหารือร่วมกัน 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการ “บัณฑิตลูกเกษตรกร” เพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

               สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “บัณฑิตลูกเกษตรกร” รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบรับตรง และระบบโควตา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่บุตร หลานของเกษตรกรได้เข้าศึกษาต่อด้วยคุณสมบัติจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จำกัดเกรดทุกหลักสูตรของโครงการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรียน 2 ปี สาขาวิชาพืชศาสตร์ / สัตวศาสตร์ / ประมง / และเทคโนโลยีการอาหาร , หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เรียน 4 ปี และ 2 ปีเทียบโอน ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ / พืชศาสตร์ / ประมง / เทคนิคการสัตวแพทย์ / เทคโนโลยีการอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร / นวัตกรรมการเกษตร โดยยื่นใบสมัครผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.ksu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 6759 , 08 6458 4361

………………………………………………….