ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือพรรคการเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานภาคเกษตร

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 ได้เข้าพบนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร คือ นโยบาย สปก. 4.0 เพื่อใช้ที่ดิน สปก. ตามสภาพความเป็นจริงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรและผู้ครอบครองใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งได้มีการหารือในเชิงรายละเอียดที่จะนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น / โครงสร้างการบริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ผลจริงและขอให้ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่กฎหมายระบุไว้ / การแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่มีการเปิดทางให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ โดยเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสภาเกษตรกรฯอยากเห็นประสิทธิภาพไม่ให้มีการผูกขาด เพื่อให้เกิดการใช้งานทางการแพทย์ได้ผลจริง / การสร้างเศรษฐกิจจากไม้ยืนต้น และการใช้ B100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวทั้ง 2 พรรคการเมืองจะรับไว้พิจารณา

สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือแก้ไขปัญหามลพิษและกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบ

               เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เข้าประชุม ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดิน สหกรณ์จังหวัด และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาหามาตรการและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเกิดมลภาวะและกลิ่นเหม็นอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมได้เสนอมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา สรุปสาระสำคัญ คือ ขอให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหามลพิษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีระบบควบคุมของเสียที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่กำหนด / ขอให้ผู้ประกอบการใช้มาตรการด้านการตลาดจูงใจรับซื้อยางพาราที่ใช้กรดฟอร์มิกในราคาสูงกว่าที่ใช้กรดซัลฟุริกเพื่อลดกลิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / สำรวจข้อมูลการใช้กรดซัลฟุริกและกรดฟอร์มิก ของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกมากขึ้นในอนาคต / พัฒนาต้นแบบโรงงานยางพาราตัวอย่าง จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.นายูง ด้านการลดมลภาวะและการตลาดแบบครบวงจร ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตยางพาราที่ไม่ก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเกิดผลดีต่อทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการฯ ในอนาคตต่อไป

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”

               สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ พัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ให้กับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการผลิตสื่อคลิปวีดีโอและสามารถผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเกษตรกรเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรได้เป็นที่รู้จัก เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรได้มากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

……………………………………………………