สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับเกษตรกร ผู้แทนองค์กร ผู้นำเกษตรกรของไทย

“ การเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศอิสราเอลนั้นเริ่มมาจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคธุรกิจ เกษตรกร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จที่ก้าวหน้า ด้วยความสำเร็จนี้ประเทศอิสราเอลได้ทำการตลาดทางด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรผ่านการส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ผลได้ที่รับคือการเกษตรสมัยใหม่ผ่านกระบวนการคิด ระบบ และผลิตภัณฑ์  จากประเทศเล็กๆที่เกือบทั้งประเทศปกคลุมไปด้วยทะเลทราย เขาก้าวข้ามการขาดแคลนน้ำ ที่ดิน สู่ประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร จึงเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่ง จึงนำมาสู่การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.  เพื่อการนำความรู้ ประสบการณ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆมาพบกับเกษตรกรไทย ” นายประพัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” นี้เกษตรกรไทยจะได้พบกับ ระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่ลดความเสี่ยง การพัฒนาผลผลิตอย่างยั่งยืน การใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ / เทคโนโลยีทางเลือกไล่ต้อนเข้า – ออกของฝูงโคเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของฟาร์ม / ตัวช่วยในการทำชลประทานผ่านความต้องการและข้อจำกัดทางการเกษตร พืชสวน เรือนกระจก รวมถึงสวนภูมิทัศน์ / เรือนกระจกและระบบชลประทานน้ำหยดโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ / ระบบชลประทานน้ำหยดแบบใช้น้ำน้อย และเรือนกระจกเพื่ออนาคต ชาวนา ชาวไร่ได้ผลผลิตสูงสุด กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อการสร้างผลผลิตที่ยั่งยืน / เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและสามารถใช้กับผลไม้สดและผักสดได้หลากหลายชนิด /  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุของดอกไม้ตัดแต่ง เป็นต้น  โดยเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ QR CODE

โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย และรับจำนวนจำกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คุณสุรารักษ์ ไตรราษฎร์ โทร. 02 – 561 – 2797 ในเวลาราชการ

……………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / โสวัจ อาทรเมทนี

กราฟิก : อภิวัฒน์ มีลาภ / สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต / ภาสันต์ นุพาสันต์