ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือและเปิดตัว “องค์กรกัญชา เพื่อการป้องกัน รักษาโรค”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและเปิดตัว “องค์กรกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค” ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. โดยได้เสนอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมเป็นกรรมการสนับสนุนกฎหมายที่สนช.เสนอ ซึ่งตามพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 11(5) สภาเกษตรกรฯมีหน้าที่ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม / จัดตั้ง”องค์กรกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค (Medical Cannabis Organization)” โดยมีสถานที่ตั้งในเขตพระโขนง กทม. / จัดตั้งศูนย์กลางบำบัดรักษาโรคด้วยกัญชาและกระท่อมในประเทศไทย / รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรักษาตนเองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 / ห้ามต่างชาติจดสิทธิบัตรกัญชาและกระท่อมเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากกัญชาให้เท่าทันต่างชาติ / จะจัดเวทีเสวนา เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสรรพคุณของกัญชาและกระท่อม ในวันที่ 20 ธ.ค.2561  เป็นต้น  โดยจะนำเรื่องเข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติและดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกระท่อมเพื่อการบำบัดรักษาโรคด้วย

                                                                                                                    ……………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต