สภาเกษตรกรฯร่วม ปปส.ขับเคลื่อนดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 61 เพื่อป้องกัน รณรงค์ เผยแพร่ ปชส.ให้ตระหนักพิษภัยยาเสพติด

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561 ต่อยอดร่วมในการทำความเข้าใจทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมีสาระสำคัญคือ เพื่อประสานความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน , ให้ความรู้โทษภัยยาเสพติดแก่เกษตรกร , พัฒนาเกษตรกรเป็นแกนนำเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน , มีส่วนร่วมในการชักชวน แนะนำ เข้าสู่กระบวนการบำบัดและช่วยเหลือเยียวยาหลังบำบัด ,  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์นโยบายแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกับ ปปส.ภาคทั้ง 9 ภาค ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2561 ประเมินและรายงานผล เพื่อเป็นข้อมูลและโมเดลที่จะดำเนินโครงการขยายผลต่อไปในปี 2562   ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ปปส.ได้เผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยพบว่ายังมีความรุนแรง ซึ่งรัฐบาลได้ยกระดับเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศในแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดยังอยู่ในกลุ่มเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี พบว่าเด็กกลุ่มนี้ 45% ถูกจับกุมคดียาเสพติด และ 75% เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมได้จะกลายเป็นปัญหาอย่างมากกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต  สภาเกษตรกรฯมีเครือข่ายเกษตรกรทุกหมู่บ้านจะให้ความร่วมมือกับปปส.แต่ขอเน้นย้ำว่าสภาฯไม่ได้เข้าไปช่วยในเรื่องของการชี้เบาะแสหรือการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด แต่เครือข่ายเกษตรกรจะช่วยเรื่องของการป้องกัน รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้บุตรหลานของเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงพิษภัยและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากสามารถนำพาให้เด็กเยาวชน บุตรหลานสนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนเพิ่มขึ้น เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : กัญญาพัชร ชิดสนิท / มานพ คำแก้ว / ประจักษ์ หนูหมาด

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์