สภาเกษตรกรฯพาบุตรหลานเกษตรกรเรียนต่อ ม.แม่โจ้ สำเร็จ 111 คน

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติคือการดำรงไว้ซึ่งภาคเกษตรกรรม การเปิดโอกาสให้บุตรหลานของเกษตรกรได้เข้าถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรของประเทศนั้นจะทำให้เกิดทายาทเกษตรกรทดแทนเกษตรกรในปัจจุบันที่มีอายุเฉลี่ยใกล้ 60 ปี ซึ่งหากประเทศไทยยังไม่หันกลับมานำบุตรหลานเข้ามาศึกษาด้านการเกษตรจะนำสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นประเทศเกษตรกรรม ,  ความเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลก , การเป็นครัวโลก และที่สำคัญที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรจะสูญเสียไปเนื่องจากเยาวชนคนไทยจำนวนมากมีความคิดปฏิเสธเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ต่อเนื่องด้วยการประสานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้พัฒนาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสำหรับในระดับอุดมศึกษาได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ในปีการศึกษา 2561 โดยการประกาศผลครั้งนี้มีรายชื่อของบุตรหลานเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศได้คัดเลือกในเบื้องต้นแล้วส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 111 คน  14 คณะ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 คน  / คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 คน / คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 26 คน / คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 5 คน / คณะบริหารธุรกิจ 12 คน / คณะเศรษฐศาสตร์ 10 คน / คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 คน  / คณะศิลปศาสตร์ 2 คน  / คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 8 คน / คณะวิทยาศาสตร์ 4 คน / คณะรัฐศาสตร์ 5 คน / คณะการจัดการชุมชน 1 คน / คณะเกษตรป่าไม้ 2 คน  และคณะเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน

“นับเป็นผลความสำเร็จในความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรม และในปีถัดไปใคร่ขอเชิญชวนให้เกษตรกรติดต่อกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการพัฒนาบุตรหลานให้เป็นทายาทเกษตรกรของท่านต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล่าว

…………………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์