เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ SMEs เกษตร ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เดินทางไปเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ SMEs เกษตร ณ โรงแรมสาเกต จังหวัดร้อยเอ็ด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด