11 ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว”
วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
เป็นสารคดีเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรกรที่เกิดจากการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจเสรี ซึ่งเป็นกระแสหลักของประเทศ ได้ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด แต่ได้สร้างผลกระทบอย่างมากมายต่อวิถีสังคมไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่พัฒนาสู่การผลิตเพื่อขาย โดยมี “เงิน” และผลกำไรเป็นเป้าหมายหลัก เป็นระบบการเกษตรแบบใหม่ที่เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่ต้องพึ่งพิงสารเคมี ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนเพื่อเร่งผลผลิตได้มากที่สุด ผลที่ตามมาก็คือมีการทำลายระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง ทั้งการบุกเบิกขยายพื้นที่ทำกิน มีการทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำและการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ในขณะที่เกษตรกรถูกทำให้เชื่อและฝันถึงผลตอบแทน จนทำให้ต้องกู้ยืมสำหรับการลงทุน และท้ายที่สุดก็ตกอยู่ในวังวนของหนี้สิน เมื่อไม่สามารถที่จะควบคุมราคาและกลไกการตลาดได้ คุณภาพชีวิตและความสุขของเกษตรกรไทยลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งอยู่ในภาวะวิกฤต

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)