นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะบุคลากร และกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”

 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานความก้าวหน้าของงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรของไทย ในการจัดงาน การประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

       วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น 6 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” พร้อมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามมาตรา 11 (5) แห่งพระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม กล่าวคือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาคการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการตลาด ที่มีความจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรม เข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างทั่วถึง

ดังนั้น การที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้นำคณะบุคลากรและเกษตรกรเครือข่าย เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใน 6 เมกะเทรนด์หลัก ได้แก่  1) Agritechnology  2) Coffee & Tea  3) Food & Beverage  4) BCG  5) Health & Beauty และ 6) Agriculture Sustainability นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จะได้เห็นถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรไทย ที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รวมถึงเรื่องของการตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นยำ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยต่อไป

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร ที่ว่า “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ให้เป็นผลสำเร็จนั้น การกำหนดนโยบายแนวทางการส่งเสริมและและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง งานวิจัย ผลงานวิจัย จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง สามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ตรงจุดตรงประเด็น ทั้งนี้ อยากให้ทุกท่านได้มาเห็นความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านการเกษตรของไทย มาช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ที่จะสามารถนำความรู้จากผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่ สวก. ได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ กลับไปปรับปรุงพัฒนาอาชีพของตนเอง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้”

 

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ