ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมเกษตรกร ที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร ในการประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

สืบเนื่องจากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านประมง กรณีอุทกภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้หอยแครง กุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวแวนนาไม ที่เกษตรกรเลี้ยง ได้รับความเสียหาย โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจำนวน 598 ราย พื้นที่ขอความช่วยเหลือ จำนวน 2,903.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 34,203,230.00 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครไปแล้ว แต่กลุ่มเกษตรกรซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนางปุญชิดา ธรีชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดการประชุมหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมงกรณีอุทกภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมประมง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟัง ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.จ.) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยเร่งด่วน

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเกษตรกร ในวันที่ 11 กันยายน 2566 เนื่องจากมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เขตบางขุนเทียน กทม. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว จึงได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.จ.) ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมพิจารณากรณีดังกล่าวขึ้นในวันเดียวกันนั้น ซึ่งในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไปนั้น ก็ได้รับทราบข่าวดีว่ามติคณะกรรมการฯ (ก.ช.ภ.จ.) เห็นชอบให้ดำเนินการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในเขตบางขุนเทียน ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการต่อไป

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งภาครัฐจะต้องช่วยเหลือเยียวยาให้ทันท่วงที แต่ทั้งนี้ต้องยึดตามหลักกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง นับเป็นผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจในการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ