สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ จำนวนรวม 16 ท่าน

โดยที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 (2) ได้กำหนดให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ จำนวน 16 คน โดยกระจายตามความสำคัญละครอบคลุม ซึ่งคำนวณจากจำนวนขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ข้อ 13 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเกษตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดให้เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในเขตพื้นที่ขององค์กรเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจำนวนขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,817 องค์กร (ข้อมูลจากระบบ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566) เมื่อกำหนดสัดส่วนการกระจายตัวตามความสำคัญและครอบคลุมในแต่ละด้านแล้ว สามารถกำหนดจำนวนตัวแทนองค์กรแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ 1) ด้านพืช 8 คน 2) ด้านสัตว์ 3 คน 3) ด้านประมง 1 คน และ 4) ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 4 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 16 คน ทั้งนี้ มีองค์กรเกษตรกรที่ยื่นเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร เพื่อเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภท ตัวแทนองค์กรเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 139 องค์กร แบ่งเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช 82 คน ด้านสัตว์ 20 คน ด้านประมง 8 คน และด้านเกษตรกรรมอื่นๆ 29 คน ซึ่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร เป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องวายุภักษ์ 6, 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และบัดนี้ การลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและได้ดำเนินการนับคะแนนทันที ณ สถานที่ลงคะแนนเลือก สามารถสรุปผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ได้ดังต่อไปนี้

1) ด้านพืช

1.1 นายพสิษฐ์  สุขสวัสดิ์         หมายเลข 62    ได้คะแนน 44 คะแนน

1.2 นายวัชระ  จำปาเทศ          หมายเลข 66    ได้คะแนน 44 คะแนน

1.3 นายศิริ  เฮ่าสกุล               หมายเลข 72    ได้คะแนน 44 คะแนน

1.4 นายมานพ  อินทร์เทศ        หมายเลข 79    ได้คะแนน 44 คะแนน

1.5 นายเสถียรพงษ์  ครบุรี        หมายเลข 31    ได้คะแนน 43 คะแนน

1.6 นายโอภาส  ชาญยงค์        หมายเลข 41    ได้คะแนน 43 คะแนน

1.7 นายครรชิต  วงศ์สุภา         หมายเลข 61    ได้คะแนน 43 คะแนน

1.8 นายจักรพงศ์  โสนะแสง     หมายเลข 74    ได้คะแนน 43 คะแนน

2) ด้านสัตว์

2.1 นายณัฐวุฒิ  ประทีปะวณิช    หมายเลข 12    ได้คะแนน 50 คะแนน

2.2 นายคงฤทธิ์  บัวบุญ            หมายเลข 11    ได้คะแนน 49 คะแนน

2.3 นายอุเทน  จำเล                หมายเลข  8     ได้คะแนน 48 คะแนน

3) ด้านประมง

3.1 นายสุทธิรัตน์  ชื่นอารมย์      หมายเลข  7     ได้คะแนน 47 คะแนน

4) ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

4.1 นายประทีบ  ตระกูลสา                หมายเลข 19    ได้คะแนน 49 คะแนน

4.2 นางสาวอุทุมพร  วงศ์พิพันธ์          หมายเลข 23    ได้คะแนน 49 คะแนน

4.3 นายพิภพ  ยุวาพัฒน์                   หมายเลข 24    ได้คะแนน 49 คะแนน

4.4 นายปรีชา  บัวทองจันทร์              หมายเลข 18    ได้คะแนน 48 คะแนน

ในช่วงท้าย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาทำหน้าที่ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร พร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในลำดับถัดไป จะเป็นการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 (3) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน ซึ่งตามแผนงานได้กำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : สมชาย มารศรี และ อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : ศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ