สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรผันผวน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ สภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เดินหน้าโครงการโคบาลชายแดน : โคลังกาสุกะ ปัจจัยการผลิต กองทุนปุ๋ยแบบเร่งด่วน ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับเครือบริษัท SDG เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกรผันผวน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

  • นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้
  • นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านปฎิบัติการ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยเขต ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
  • นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  • นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  • ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แนวทางจะร่วมมือกันดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร ในกรณีต่างๆ โดยความร่วมมือสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.),ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เตรียมเดินหน้า

  • โครงการโคบาลชายแดน : โคลังกาสุกะ
  • การดำเนินงานเพิ่มจำนวนฐานแม่วัวพันธุ์พื้นเมือง รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • การดำเนินงานสร้างกองทุนปุ๋ยแบบเร่งด่วน ระบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ออกแบบและรับ- ผลิตปุ๋ยมีมาตรฐาน ตามพ.ร.บ.ปุ๋ย สถาบันเกษตรกรเป็นเจ้าของแบรนด์ปุ๋ย
  • การขับเคลื่อนปลูกไม้เศรษฐกิจสร้างรายได้โดยการขายคาร์บอนเครดิต ร่วมกับเครือบริษัท SCG
  • การแก้ปัญหาราคายางพาราผันผวน ด้วยการสนับสนุนใช้น้ำยางภายในประเทศและการแปรรูปน้ำยาง

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก นำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : ชยพล ถิลา