สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แพลตฟอร์ม www.konnthai.com เพื่อการบริหารจัดการข้าวตามแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์ม www.konnthai.com เพื่อการบริหารจัดการข้าวตามแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์  คงมาก ผู้แทนจาก บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด เป็นวิทยากรอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ เรื่อง “การใช้งานระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรครัวเรือน (ERP-เกษตร)” , “การใช้ระบบงานการขาย การตลาด ระบบงานหน้าร้าน หรือ ANT (ประมูล ตกลงราคา หรือจับคู่ซื้อขาย)” และ “การใช้งานระบบไลน์ OA เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม” โดย นายนันทวิทย์  จักสาน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ภาคใต้ 14 จังหวัด
รุ่นที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 24 จังหวัด และ
รุ่นที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาคกลาง 19 จังหวัด

          ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม www.konnthai.com ได้แก่ ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรครัวเรือน (ERP-เกษตร) , การใช้ระบบงานการขาย ระบบการตลาด ระบบงานหน้าร้าน หรือ ANT (ประมูล ตกลงราคา หรือจับคู่ซื้อขาย) และ การใช้งานระบบไลน์ OA เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม ให้กับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่รับผิดชอบภารกิจส่งเสริมเกษตรกรจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวบนแพลตฟอร์ม www.konnthai.com
————————————————————

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : กนกพร อาทรเมทนี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ