สภาเกษตรกรฯประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ 3 สมาคม

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นประธานในการประชุม “แนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม” ระหว่าง  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ เพื่อประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม  และเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการฯระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติยกร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน เพื่อกำหนดบทบาท ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : ชยพล  ถิลา