สภาเกษตรกรแห่งชาติ จับมือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาวิทยาลัยชีวิต)“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดดุลยภาพอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาวิทยาลัยชีวิต) ได้ฉันทามติร่วมกันในจัดระบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการสะท้อนปัญหาสู่การกำหนดนโยบายภาครัฐ เกิดกลไกในการขับเคลื่อน การดูแลปกป้อง และคุ้มครอง สร้างอำนาจในการต่อรองในระบบเศรษฐกิจฐานราก ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือธุรกิจเพื่อระบบเศรษฐกิจฐานราก (ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) สู่เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดดุลยภาพอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
1.ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือหนึ่งคณะเรียกว่า “คณะกรรมการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”ประกอบด้วย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) เป็นต้น
2.จัดทำยุทธศาสตร์ แนวทาง และโครงการร่วมเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาของสมาชิกองค์กรความร่วมมือ
3.จัดทำข้อสนอเชิงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
4.จัดตั้งคณะเลขานุการร่วม 5 ภาคคีเครือข่าย เพื่อไปร่วมวางแผนการขับเคลื่อนต่อไป

                                      ……………………………….

ข่าว : ชยพล  ถิลา

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : ชยพล  ถิลา