สภาเกษตรกรฯหารือทูตพาณิชย์จีน สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสินค้าเกษตร

         เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1  นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วย นายวัชรพล  โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกอง ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสินค้าเกษตร กับ นายหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

          โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกพาณิชย์ได้กล่าวว่า การค้าในอนาคตระหว่างไทยกับจีนควรดำเนินการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบการขนส่ง  การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร  และสินค้าเกษตรไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดในจีนได้มากขึ้น

………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย / สมชาย  มารศรี