สภาเกษตรกรฯร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.นครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ แปลงปลูก ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาพืชหลักของเกษตรกรในจังหวัด พบว่าเกษตรกรทำเกษตรกรรมโดยใช้ความรู้ดั้งเดิมขาดการศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงที่ส่งผลต่อผลผลิต และเมื่อผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มปุ๋ยหรือสารเคมีเพื่อบำรุง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขาดการศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ นั่นคือ ดิน สภาพดินที่มีความเป็นกรดจากการที่ใช้สารเคมีที่มากเกินไป และพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาสภาพดินเป็นกรด การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย มาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพดิน จึงนำสู่การจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมงาน รวม 120 คน

……………………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี