ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด”

          เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา  เข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด” ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พร้อมด้วยเกษตรกรผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา 5 กลุ่ม เข้าร่วม  ซึ่งนอกจากในงานมีการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีบรรยายหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชง”  การเสวนา “สายพันธุ์ การปลูก และคุณภาพกัญชาไทย”  รวมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  การจัดแสดงนิทรรศการสายพันธุ์ การปลูกและคุณภาพกัญชาไทย จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาอีกด้วย

          ทั้งนี้ “กัญชา” เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าและสังคมยอมรับมากขึ้น ปัจจุบันตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมายมีมูลค่า 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17  กัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมด  รัฐบาลเล็งเห็นว่า กัญชาเป็นทางออกทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน จึงได้ส่งเสริมให้พัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาแบบครบวงจร (Product Champion) ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกรผู้ปลูก ,  กลางทางคือผู้ผลิต และปลายทางคือผู้ขายและประชาชน ด้วยเป้าหมายคือการต่อยอดพืชสมุนไพรกัญชาสู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศใน 3 ด้าน ได้แก่ ยาแผนไทย  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ  สมุนไพรเดี่ยว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร่วม 29 บริษัท มีความต้องการวัตถุดิบกัญชารวมกันมากกว่า 30 ตัน ส่วนผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย 5 กลุ่ม จาก 6 จังหวัด เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 50 กลุ่ม รวมพื้นที่ปลูกกัญชามากกว่า 60 ไร่ การจับคู่เจรจาวัตถุดิบพืชสมุนไพรกัญชาครั้งนี้คาดการณ์ว่ามีมูลค่ามากกว่า 150 ล้านบาท  ซึ่งความคาดหวังว่า “กัญชา” จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่จึงมีความเป็นไปได้สูง

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน