สภาเกษตรกรฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ระหว่าง 12-13 พ.ย.63

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563  และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตร ชุมชนสู่ความยั่งยืน ปี 2564” ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสภาเกษตรกรในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ  เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ  เพื่อให้บุคลากรของสภาเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย  โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้ อาทิ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อบริการ (Innovation for Service) เพื่อการพัฒนาชุมชน”  , นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และทีมงาน บรรยายหัวข้อ “การพลิกฟื้นกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่วิถีชีวิตใหม่”  , นายประสพสิน แม้นทิม รองประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย บรรยาย หัวข้อ “ทุนทางการเงินของชุมชน (Financial Value) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชน”  , ผศ.ดร.สุรพล  จันทราปัตย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อบรรยาย “เทคนิคและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาคเกษตรระดับชุมชน”  เป็นต้น  รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองในการจัดทำ “9 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล” ด้วย   โดยโครงการอบรมดังกล่าวมี พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 85 คน

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน